Hvordan bygger man verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk?

I juni lanserte vi planen vår om å bygge den hypermoderne fabrikken The Plus. Men The Plus er så mye mer enn det! Faktisk har vi fem mål for prosjektet, og de utgjør det du kan kalle vårt manifest: Det første målet er at vi skal bygge den mest miljøvennlige møbelfabrikken i verden.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur er vår tids største utfordringer. Hvis vi skal klare å nå målene for Parisavtalen, må vi kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Samtidig må vi forhindre en ytterlige nedgang i biologisk mangfold og beskytte dyrebare naturområder.

Vestre mener det er mulig å få til grønn vekst. Med det mener vi økonomisk vekst i en verden der vi samtidig tar vare på naturressurser på en bærekraftig måte. Vi er teknologioptimister og mener at industrien har en gyllen anledning til å lede an i det grønne skiftet. Og det skal vi bevise ved å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Hvordan? Her er noen av tiltakene vi skal sette i gang.

«Paris proof»
The Plus kommer til å ha 50 prosent lavere klimagassutslipp enn en konvensjonell fabrikk. Dermed overoppfyller vi målet i Parisavtalen. Vi kommer også til å innfri Norges forsterkede mål om 50 prosent reduksjon i utslipp i samme periode. De store utslippsreduksjonene er mulige fordi vi har valgt å bygge etter passivhusstandarden, bruker massivtre til den bærende konstruksjonen og ellers bruker lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål. I tillegg skal byggingen foregå ved hjelp av en kombinasjon av fossilfrie og utslippsfrie anleggsmaskiner.

BREEAM Outstanding
The Plus er sannsynligvis det første prosjektet av denne typen som oppfyller kravene til den aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM, nemlig Outstanding-nivå. Et BREEAM Outstanding-bygg er definert som en internasjonal nyskaper. I teorien skal under 1 prosent av alle bygg som ikke er boliger, oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen, men i praksis er det enda færre som gjør det. For øyeblikket er det ingen industrielle prosjekter i Norden som er i nærheten av å oppfylle kravene til Outstanding. Gjennom dette prosjektet skal Vestre vise at også industriprosjekter kan være globale miljøforbilder.

Vestre Energy Center
The Plus kommer til å generere rundt 250 000 kWh fornybar energi i året fra mer enn 1 200 solcellepaneler. Disse skal installeres på taket og i området rundt fabrikken. Dessuten skal overskuddsvarme fra produksjonen gå til å varme opp bygningen. Anlegget for overskuddsvarme er koblet til et isvannsanlegg for kjøling, varme- og kuldelagertanker, varmepumper og energibrønner, som fungerer som støttesystem for lagring. Til sammen bidrar dette til minst 90 prosent lavere energibehov enn for en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

100 prosent elektrisk transport
Vestre var et av selskapene som var tidligst ute med å bestille verdens første helelektriske lastebil, Tesla Semi. Gjennom 100 prosent utslippsfri transport mellom fabrikken i Torsby og The Plus på Magnor reduserer vi dieselforbruket vårt med over 55 000 liter hvert år, tilsvarende 71 000 kg karbondioksid.

Vestre Vision Zero
I Vestre handler det om bærekraft i absolutt alle ledd. Det er grunnen til at produktene våre leveres med livstidsgaranti mot rust og 15 års garanti på lakk og treverk. Men vi gir oss ikke med det. Vestres visjon er at vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan ha evig levetid. Det er mulig gjennom riktig bruk og vedlikehold, og en ordning som sikrer at slitte møbler etter mange års bruk kan returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv. The Plus har en egen sirkulær produksjonslinje som er satt opp for å håndtere slike oppgaver på en effektiv og energibesparende måte. Slik skal The Plus hele tiden produsere sirkulære produkter – noen for første gang, mens andre er innom fabrikken på nytt. Denne typen sirkulær møbelproduksjon gjør at vi kan redusere energiforbruket kraftig. Sannsynligvis blir The Plus den første sirkulære møbelfabrikken i verden.

Vestre Clean Water Center
I dag er det nesten 700 millioner mennesker verden over som mangler rent vann. Ifølge FN fører utrygt drikkevann og dårlige sanitærforhold til rundt 842 000 dødsfall i året. Problemet blir antagelig bare større i fremtiden – i takt med at vi stadig blir flere mennesker, og at klimaendringene også fører til store endringer i naturen. I The Plus skal vi gjenbruke over 90 prosent av vannet vi bruker i produksjonen, samtidig som vi halverer bruken av kjemikalier og kun velger de mest miljøvennlige løsningene på markedet.

Biologisk mangfold
Opprinnelig var det planlagt en storstilt næringsutbygging i det aktuelle området på Magnor, og konsekvensen av dette ville vært at over 300 mål plantet furuskog ble fjernet. I stedet kommer The Plus, et byggverk der minst mulig fotavtrykk har vært den sentrale målsettingen. Bygningen skal stå i utkanten av skogen, og all resterende natur, det vil si om lag 95 prosent av området, blir bevart på naturens egne premisser. Vestre samarbeider med kommunen om å utarbeide en forpliktende plan for å ta vare på naturen i området og gradvis kultivere et større mangfold i flora og fauna. Vi skal sørge for at alle som vil, kan komme og benytte seg av den fantastiske skogen som nå skal bevares. For å øke det biologiske mangfoldet ytterligere skal vi dekke store deler av fabrikktaket med planter og vekster som tilsvarer det som finnes på tomten i dag. Alle nødvendige inngrep planlegges nøye, slik at de begrenses i tid og utbredelse og i minst mulig grad forstyrrer dyrelivet i området. I tillegg skal vi legge til rette for biologisk mangfold ved at skogen rundt fabrikken får utvikle seg fritt, uten innføring av fremmede arter. Området skal heller ikke brukes til skjøtsel og rydding, slik det gjøres i dag, for det fjerner dyrenes boliger, skjulesteder og mattilgang. Et større antall fuglekasser skal henges opp for å sikre hekkeplasser til hullrugende fugl.

Sharing is caring
I motsetning til mange tradisjonelle industribygg er The Plus et prosjekt som stolt åpner opp og viser frem arkitekturen og produksjonen som foregår der. Via Vestres besøkssenter kan du bli med på guidede omvisninger. Store vinduer i alle fløyene gir innblikk i alle deler av fabrikken til alle døgnets tider. Besøkende kan benytte seg av de utvendige rampene og få overblikk over både skogen og det som foregår inne i bygget. Bygg som er BREEAM Outstanding-sertifisert, forplikter seg til kunnskapsdeling gjennom Grønn Byggallianse og BRE. Slik kan verdien av det som er skapt, få ringvirkninger for nye prosjekter på tvers av sektorer og landegrenser.

Vestre viser vei
Dette, og mye mer, er det som gjør The Plus til verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Vestre håper at vi ved å føre an og bevise at grønn vekst er mulig, kan få flere til å følge i våre fotspor. For vi kan ikke stoppe klimaendringene på egen hånd.

Du kan finne ut mer om prosjektet på www.theplus.no og i videoen under.