Låt utomhusmiljön bidra till förbättrad inlärningsförmåga

I sin bok ”Welcome to Your World” slår den amerikanska författaren och arkitekturkritikern Sarah Williams Goldhagen fast att den fysiska miljön i en skola kan påverka upp till 25 % av elevernas inlärningsförmåga. För att säkerställa bästa möjliga lärande måste därmed hela skolområdet tas i beaktande, inte bara klassrummen.

Vi deltog nyligen i ASLA-konferensen om landskapsarkitektur i Minneapolis, där vi fick upp ögonen för de utmaningar som skoladministratörer, byggherrar och landskapsarkitekter står inför. För att vi ska kunna hjälpa dessa aktörer att förverkliga sin vision med hjälp av möbellösningar krävs djupgående kunskap om de här aspekterna.

I presentationen ”Healthy Schools, Healthy Communities: How Green Schools Promote Wellness and Equity” diskuterades viktiga frågor vid utvecklingen av skolor och skolgårdar. Det övergripande målet vid byggnation av skolor och skolområden, oavsett elevernas ålder, måste vara att skapa ytor som främjar hälsa, socialt samspel och lärande. Vi på Vestre fokuserar främst på att skapa sociala mötesplatser som tillgodoser olika användares behov.

Ytor för lek – oavsett var du bor

I våra skandinaviska länder värnar vi om allemansrätten. Rätten att ströva fritt i skog och mark kan även utökas till vår rätt att få fri tillgång till offentliga anläggningar som parker, förskolor och skolor.

I Sverige, Norge och Danmark är skolgårdarna sällan låsta och igenbommade efter stängning. I stället fungerar ytorna snarare som sociala samlingspunkter där barn och övriga invånare kan leka och delta i aktiviteter även på kvällar och helger.

I många andra länder ser det naturligtvis annorlunda ut – där är skolgården ordentligt inhägnad och låst. En paradox, med tanke på att 5 miljoner barn i USA bor närmare en skola än en park.

”Om alla skolgårdar byggdes om och öppnades upp för invånarna efter stängning skulle 80 miljoner människor få tillgång till en ny park en kilometer hemifrån.”

  • Andrew Wickham, projektchef på LPA Design Studios.

Eftersom ej uppstyrd lek ökar inlärningsförmågan är tillgången till parker och andra lekytor avgörande för att främja lärandet, inte bara under skoltid utan även på barnens fritid.

Tillgång till naturen bidrar till barns utveckling

Att skapa miljöer som tillgodoser olika behov är ett måste för att upprätthålla hälsosamma skolor. Det omfattar områden där både större och mindre grupper kan samlas, liksom ytor för enskilda studier och avkoppling.

Det här gäller inte bara klassrummet, utan hela skolområdet. I sin presentation berättade Danielle A. Cleveland, projektchef på LPA Inc., om hur samspelet med naturen kan främja barns välbefinnande och bidra till att utveckla deras förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande. Utomhusmiljön är en viktig del av läromiljön, eftersom tillgången till grönområden har konstaterats förbättra elevernas engagemang, fokus och inlärningsförmåga. Dessutom är det bevisat att samspelet med naturen minskar stress, oro och psykiska hälsoproblem.

Julia E. Hawkinson, Senior Facilities Development Manager i Los Angeles skoldistrikt, påpekade vikten av att göra den gröna skolgården till en avgörande del av lärandet och implementera den i läroplanen. Hennes argument fick stöd av Andrew Wickham, landskapsarkitekt på LPA Design studios:

”Det handlar om hur de här ytorna ska användas och att förstå läroplanen, lärarna och hur de undervisar, så att vi kan utforma miljöer som främjar de här aspekterna.”

Enligt Julia innebär detta att plantera träd, buskar och andra växter med anknytning till läroplanen så att utomhusmiljön blir en del av undervisningen. På Vestre ser vi möblerna som en möjlighet att stärka det här sambandet. Med hjälp av sittytor där eleverna kan iaktta, anteckna och diskutera utomhus kan vi berika läroupplevelsen ytterligare.

Optimerade läromiljöer för alla åldrar

Tänk på din egen arbetsmiljö – finns det gemensamma bord där du kan äta och prata med dina kollegor på rasten? Finns det sköna fåtöljer där du kan sitta och arbeta längre stunder? Finns det sittgrupper som uppmuntrar till samtal och samarbete?

Danielle A. Cleveland betonar vikten av att planera skolområden med olika inslag för barn och tonåringar. De behöver privata utrymmen att umgås på, större ytor för gruppaktiviteter, och lugnare platser för enskilt arbete och avkoppling. Barn och unga i olika åldrar behöver dessutom olika läromiljöer anpassade efter respektive utvecklingsfas.

”En läromiljö på en förskola ser väldigt annorlunda ut jämfört med ett högstadium. Det finns olika faktorer som är avgörande för elevernas utveckling.”

  • Danielle A. Cleveland, projektchef på LPA Inc.

Hon betonar att olika elever har olika behov. Just därför är det så viktigt att skolområdet innehåller många olika typer av miljöer.

Skolgårdar är en av de viktigaste sociala mötesplatser som Vestre bidrar till. Det är en mötesplats som kan göra enorm skillnad – inte bara för eleverna, utan för hela samhället.

Vestres bidrag till förbättrad inlärningsförmåga

Planeringen av skolor och skolgårdar kräver noggranna överväganden av både inomhus- och utomhusmiljön för att skapa optimala läromiljöer. För oss är det viktigt att påminna om möblernas betydelse för de här miljöerna. I landskapsarkitektens arbete för att utforma ytor för olika behov kan vi bidra genom att erbjuda rätt möbellösningar för att tillgodose de här behoven.

En nära dialog med alla aktörer säkerställer att våra möbellösningar främjar aktivitet, socialt samspel och lärande. Utomhusmöbler är oerhört viktiga för elevernas läromiljöer och inlärningsförmåga. Ett samarbete kring optimala lösningar bidrar till hälsosamma och produktiva läromiljöer.

Att göra ytorna tillgängliga för hela samhället gynnar dessutom alla, oavsett om de är lever, lärare eller samhällsinvånare. Med hjälp av möbler som gemensamma bord och bänkar gör vi det enklare för människor att mötas och umgås utomhus, och bygga en starkare vi-känsla.