Jordbruk for fremtiden i Tanzania – for bærekraft

I Vestre gir vi 10 prosent av det årlige overskuddet til globale initiativer som støtter FNs bærekraftsmål. I denne serien kan du følge de 10 prosentene og se hvordan de bidrar til en litt bedre verden. Forhåpentligvis vil det inspirere flere virksomheter til å gjøre som oss.

Blant initiativene vi støtter, er Farm for the Future Tanzania (FFF). Målet til FFF er å bidra til samfunnsutvikling i det fattige Iringa-området i innlandet i Tanzania, som er tynget av arbeidsledighet, underernæring, lav kunnskap om jordbruk og lav avkastning på avlingene. Hvordan? De både etablerer, skalerer og øker kunnskap om jordbruk.

Uutnyttet potensial

Tanzania har over fire millioner hektar land og godt egnet klima til å produsere maisfrø, som er en nyttevekst av høy verdi i landet. Her er det et stort potensial som FFF ønsker å utnytte mer enn hva som gjøres i dag. FFF skal skape godt betalte arbeidsplasser, være en pådriver i å utvikle det lokale landbruket og gi unge enslige mødre og lokale bønder muligheten til å bli selvstendige og økonomisk uavhengige. FFF driver en gård som både er en kommersielt drevet virksomhet, en stor læringsarena og et sted hvor barn fra barnehagene og grunnskolene i området skal få vekket interessen og få kunnskap om landbruk gjennom besøk som en del av skolegangen.

– Ambisjonen er å gjøre dette så godt at det blir interessant for noen som har lyst til å etablere en tilsvarende modell et annet sted i Afrika, sier Osmund Ueland, prosjekt- og styreleder for FFF.
Økt produksjon og sysselsetting

Så langt har FFF etablert en stor gård på 2500 mål. Den ligger som et midtpunkt mellom de 16 landsbyene i Iringa-området, hvor FFF driver opplæring. Her dyrkes over 1360 mål med maisfrø, og ambisjonen er å utvide med 22 000 macadamia-trær – en annen verdifull nyttevekst. På gården jobber på det meste opptil 200 av innbyggerne hvert år, gjennomsnittlig 50 gjennom hele året. De tjener nesten det tredoble av hva gjennomsnittslønnen i Tanzania er per i dag. Samtidig spres kunnskapen om jordbruk til de 16 landsbyene i nærområdet, og sammen med Yara og Seed Co har FFF gitt opplæring til 1700 lokalbønder. 500 av disse har som resultat økt maisproduksjonen sin fra 150 kg per mål til 450 kg i løpet av de tre årene med opplæring.Gjennom dette arbeidet utvikler FFF også det de kaller rollemodeller – som er lokale bønder og unge mødre som går inn i arbeidet med stolthet og også kan formidle den kunnskapen de opparbeider seg, videre til sine egne landsbyer. Slik vil kunnskapen kunne spre seg til langt flere enn kun de som er på FFF-gården eller på kurs – en svært bærekraftig modell.

Støtter FNs bærekraftsmål

Farm for the Future støtter flere av FNs bærekraftsmål, blant annet mål 1 (Utrydde fattigdom) og mål 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst). Du kan følge prosjektet og bidra til det viktige arbeidet de gjør, her.

  • Totalt bidrag: 735 000 NOK
  • År som partner: 3