Nå øker vi satsingen på universelle møteplasser

I mer enn 75 år har Vestre bidratt til å skape sosiale og inkluderende møteplasser for alle og enhver. Siden oppstarten i Haugesund på 1940-tallet har vi etablert kontorer verden over, og vi eksporterer nå 70 prosent av alle møblene vi produserer. Med et større marked kommer også et mer omfattende regelverk og flere anbefalinger for universell utforming. Disse kravene har vi kartlagt, og vi vil nå ta hensyn til dem gjennom oppdateringer av eksisterende møbler og i utviklingen av nye.

Prosjektet har mottatt støtte til realisering
Sammen med designduoen Studio Føy har vi mottatt støtte fra DOGA gjennom Kultur- og likestillingsdepartementet. Støtten går både til å oppdatere deler av porteføljen vår og til å utvikle en helt ny serie i tråd med den nye kunnskapen vår om universell utforming.

«Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle», sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om støtten DOGA nå har delt ut til 18 prosjekter med inkluderende design på agendaen.

Grundig research
Vestre har alltid hatt en bredde i løsningene vi tilbyr, slik at de skal passe mennesker med ulike behov. Nå har vi imidlertid dypdykket i både oppdatert og detaljert kunnskap for å få på plass et enda mer spesifikt og tydelig rammeverk.

Sammen med Studio Føy har vi forsøkt å skape en ny Vestre-standard for universell utforming. Regler og anbefalinger for universell utforming for utemøbler er mange, uklare og vriene å finne frem til, og de kan attpåtil variere fra land til land. Studio Føy og Vestre har derfor utført et større forprosjekt, der vi har tatt for oss Vestres fem hovedmarkeder. Målet var å kartlegge gjeldende regelverk i hvert marked, slik at vi lettere kan sikre at produktene våre er universelt utformet. Med i prosjektet har det vært fagpersoner, og vi har hentet inn anbefalinger fra standarder i de fem markedene.

Forprosjektet resulterte i en rikt illustrert rapport. Denne fungerer som et oppslagsverk og en veileder internt og for designerne våre når vi skal utvikle nye produkter eller oppdatere eksisterende møbelserier. Basert på funnene i de ulike markedene har vi sammenfattet den nye Vestre-standarden for universell utforming. Dette er en standard som i så stor grad som mulig skal treffe anbefalingene for alle hovedmarkedene våre.

Utvikling av produktporteføljen vår
Arbeidet med forprosjektet ønsker vi nå å bygge videre på gjennom å investere i et større prøveprosjekt. I samarbeid med Studio Føy vil vi undersøke om det er mulig å designe en møbelserie basert på den nye Vestre-standarden og samtidig ivareta Vestre sitt formspråk. Dersom vi lykkes med en slik hovedløsning, kan vi lettere unngå fordyrende spesialløsninger. Når hovedløsningen nettopp er universelt utformet, unngår vi også at dette blir noe kundene må ta aktivt stilling til eller ha mye kunnskap om – det blir en naturlig del av produktsortimentet vårt. Og ved å legge prinsipper for universell utforming til grunn allerede i idéutviklingsfasen er sjansen større for å lykkes med å utvikle et design som imøtekommer mennesker med ulike behov.

Demokratiske og inkluderende møteplasser
Vestre tror at det å skape sosiale møteplasser er det beste tiltaket for å forhindre polarisering av samfunnet og unngå fiendskap og konflikter. Møblene våre har et tydelig sosialt og inkluderende formål, nemlig å bidra til å skape arenaer for det vi kaller hverdagsdemokratiet. Vi ønsker å bidra til omsorgsfulle møteplasser hvor folk treffes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Når folk blir kjent med hverandre, deler livserfaringer og utveksler ideer, oppdager vi plutselig at det ikke er noe oss og dem; det er bare vi. Og det er med slike demokratiske møteplasser vi ønsker å forandre verden – nabolag for nabolag.

Gode demokratiske møteplasser er også inkluderende møteplasser. Utformingen av møteplasser i byene har mye å si for hvordan byrommet brukes, og av hvem. Dersom de sosiale møteplassene ikke er inkluderende, det vil si universelt utformet, vil det ekskludere mange fra å bruke dem. Hvis det er gode sitteplasser tilgjengelig, fører det til at personer med begrenset bevegelighet i større grad kan benytte området, og det gjør det mer attraktivt for flere å bevege seg mer, og over lengre strekninger. Tilrettelegging for aktivitet og gåing er viktig for folkehelsen og for å utvikle gode lokalmiljøer – både for unge og eldre. Gjennom godt design ønsker vi å bidra til møteplasser som er både sosiale og inkluderende.