Nu ökar vi satsningen på universella mötesplatser

I mer än 75 år har Vestre bidragit till att skapa sociala och inkluderande mötesplatser för absolut alla. Sedan starten i Haugesund på 1940-talet har vi etablerat kontor världen över, och vi exporterar nu 70 procent av alla möbler vi tillverkar. Med en större marknad följer också mer omfattande regelverk och fler rekommendationer för universell utformning. Dessa krav har vi kartlagt, och vi kommer nu att ta hänsyn till dem genom uppdateringar av befintliga möbler och vid utvecklingen av nya.

Projektet har fått stöd för implementering
Tillsammans med designduon Studio Føy har vi genom det norska kultur- och jämställdhetsdepartementet fått stöd från Design og arkitektur Norge (DOGA). Stödet går både till att uppdatera delar av vår portfölj och till att utveckla en helt ny serie i enlighet med våra nya kunskaper om universell utformning.

”Inkluderande design är empatisk och människocentrerad och medför värde för individer, näringsliv och samhälle. Genom att skapa användarvänliga och tilltalande lösningar för en stor mångfald av människor får vi bättre produkter, tjänster och omgivningar för alla”, säger kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen om stödet som DOGA nu har beviljat till 18 projekt med inkluderande design på dagordningen.

Grundlig research
Vestre har alltid haft en bredd i lösningarna vi erbjuder, så att de ska passa människor med olika behov. Nu har vi dock både uppdaterat och fördjupat vår kunskap för att åstadkomma ett ännu mer specifikt och tydligt ramverk.

Tillsammans med Studio Føy har vi försökt ta fram en ny Vestre-standard för universell utformning. Reglerna och rekommendationerna för universell utformning av utemöbler är många, oklara och svåra att hitta, och dessutom kan de skilja sig åt från land till land. Studio Føy och Vestre har därför utfört ett större förprojekt, där vi har sett på Vestres fem huvudmarknader. Målet var att kartlägga gällande regelverk för varje marknad, så att vi lättare kan säkerställa att våra produkter är universellt utformade. Projektgruppen har innefattat olika experter, och vi har inhämtat rekommendationer från standarder för de fem marknaderna.

Förprojektet resulterade i en rikt illustrerad rapport. Denna fungerar som ett uppslagsverk och som riktlinjer internt och för våra formgivare när vi ska utveckla nya produkter eller uppdatera befintliga möbelserier. Baserat på det vi lärt oss om de olika marknaderna har vi sammanfattat den nye Vestre-standarden för universell utformning. Det här är en standard som i största möjliga mån ska överensstämma med rekommendationerna på alla våra huvudmarknader.

Utveckling av vår produktportfölj
Vi vill nu bygga vidare på arbetet från förprojektet genom att investera i ett större testprojekt. I samarbete med Studio Føy vill vi undersöka om det är möjligt att designa en möbelserie baserat på den nya Vestre-standarden och samtidigt bevara Vestres formspråk. Om vi lyckas med en sådan huvudlösning kan vi lättare undvika fördyrande speciallösningar. När huvudlösningen är just universellt utformad undviker vi även att detta blir något som kunderna aktivt måste ta ställning till eller ha mycket kunskap om – det blir en naturlig del av vårt produktsortiment. Och genom att utgå från principer för universell utformning redan i idéutvecklingsfasen ökar vi chansen att lyckas utveckla en design som tillgodoser olika människors skiftande behov.

Demokratiska och inkluderande mötesplatser
Vestre tror att den bästa åtgärden för att förhindra polarisering av samhället och motverka fiendskap och konflikter är att skapa sociala mötesplatser. Våra möbler har ett tydligt socialt och inkluderande syfte, nämligen att bidra till att skapa arenor för det vi kallar för vardagsdemokrati. Vi vill bidra till välkomnande mötesplatser där människor träffas på ett sätt som överbryggar sociala, kulturella och ekonomiska skillnader. När människor lär känna varandra, delar livserfarenheter och utbyter idéer, upptäcker vi plötsligt att det inte finns något vi och de; det finns bara vi. Och det är med sådana demokratiska mötesplatser vi vill förändra världen – ett grannskap åt gången.

Bra demokratiska mötesplatser är också inkluderande mötesplatser. Utformningen av mötesplatser i städer har stor inverkan på hur stadsrummet används, och av vem. Om de sociala mötesplatserna inte är inkluderande, det vill säga universellt utformade, kommer många att exkluderas från att använda dem. Om det finns bra sittplatser medför det att personer med begränsad rörlighet i större utsträckning kan använda området, och det gör det mer attraktivt för fler att röra mer på sig, och över längre avstånd. Att främja aktivitet och promenader är viktigt för folkhälsan och för att utveckla bra lokalmiljöer – både för unga och äldre. Genom bra design vill vi bidra till mötesplatser som är både sociala och inkluderande.