Hur bygger man världens mest miljövänliga möbelfabrik?

I juni presenterade vi våra planer på att bygga den hypermoderna fabriken: The Plus. Men The Plus är så mycket mer. Vi har faktiskt fem mål för projektet; man skulle kunna kalla det för vårt manifest: Det första målet är att vi ska bygga den mest miljövänliga möbelfabriken i världen.

Människoskapade klimatförändringar och naturförluster är de största utmaningarna i vår tid. För att nå Parisavtalets mål måste utsläppen av växthusgaser minskas med 40 procent till år 2030. Samtidigt måste vi hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda värdefulla naturmiljöer.

På Vestre tror vi att det är möjligt att skapa grön tillväxt. Med det menar vi ekonomisk tillväxt som åstadkoms samtidigt som världens naturresurser förvaltas på ett hållbart sätt. Vi är teknikoptimister och tror att industrin har alla möjligheter att gå i bräschen för den gröna omställningen. Och vi vill bevisa detta genom att bygga världens mest miljövänliga möbelfabrik. Hur? Låt oss berätta om några av åtgärderna vi vidtar.

Paris proof
The Plus kommer att generera 50 procent mindre växthusgasutsläpp än en konventionell fabrik. Det innebär att vi med råge kommer att uppfylla Parisavtalet. Vi kommer även att uppfylla Norges utökade målsättning om en 50-procentig utsläppsminskning under samma period. Dessa betydande utsläppsreduktioner är möjliga tack vare att vi har valt ett skal åt byggnaden som uppfyller passivhusstandarderna samt en bärande struktur som är konstruerad av massivt trä, koldioxidsnål betong och återvunnet armeringsstål. Dessutom kommer en kombination av fossilfria och utsläppsfria maskiner att användas på byggarbetsplatsen.

BREEAM Outstanding
The Plus är sannolikt världens första projekt i sitt slag som uppnår den allra högsta miljömässiga BREEAM-märkningen genom att tillfredsställa kraven för att klassas som ”Outstanding”. En byggnad som klassas som BREEAM Outstanding definieras som internationellt nyskapande. I teorin uppnår färre än 1 procent av alla nya kommersiella byggnader denna extremt höga klassificering, men i praktiken är det ännu svårare. Det finns för närvarande inga industriella projekt i Norden som är i närheten av att leva upp till nivån Outstanding. Genom det här projektet vill vi visa att industriprojekt också kan vara globala innovatörer på miljöområdet.

Vestre Energy Center
The Plus kommer att generera cirka 250 000 kWh med förnybar energi per år, från mer än 1 200 solpaneler på taket och i området kring fabriken. Vidare kommer The Plus att använda överskottsvärme från produktionen för att värma upp byggnaden. Överskottsvärmesystemet är anslutet till en isvattenanläggning för kylning, värme och kyltankar samt värmepumpar och geotermiska källor som ger lagringskapacitet. Sammantaget innebär detta att byggnadens energibehov är 90 procent lägre än för en likande konventionell fabrik.

100 procent elektriska transporter
Vestre var ett av de första företagen som beställde världens första helelektriska lastbil, Tesla Semi. Genom 100 procent utsläppsfria transporter mellan vår fabrik i svenska Torsby och The Plus i norska Magnor kommer vi att minska vår dieselförbrukning med över 55 000 liter per år, vilket motsvarar 71 000 kg koldioxid.

Vestre Vision Zero
På Vestre genomsyras varje del av verksamheten av hållbarhet. Det är därför våra produkter levereras med livstidsgaranti mot rost och 15 års garanti på ytbeläggningar och trävirke. Men vi nöjer oss inte med det. Vestres vision är att inte tillverka en enda produkt som inte kan ha evig livslängd. Detta är möjligt genom korrekt användning och underhåll samt ett system där utslitna möbler efter många års användning kan återlämnas till fabriken för att rustas upp och användas på nytt. The Plus har en särskild cirkulär produktionslinje, som har upprättats för att hantera sådana uppdrag på ett effektivt och energisnålt sätt. Resultatet blir att fabriken kontinuerligt kommer att producera cirkulära produkter – vissa för första gången, medan andra kommer att vara på fabriken för andra eller tredje gången. Den här sortens cirkulära möbeltillverkning gör att vi drastiskt kan minska vår energiförbrukning. The Plus är förmodligen den första cirkulära möbelfabriken i världen.

Vestre Clean Water Center
I dag lider nästan 700 miljoner människor i världen brist på rent vatten. Enligt FN orsakar farligt dricksvatten och dåliga sanitära förhållanden omkring 842 000 dödsfall varje år. Det här problemet kommer troligen bara att bli värre i takt med att jordens befolkning växer och klimatförändringarna orsakar stora förändringar på den naturliga miljön. På The Plus kommer vi att återvinna över 90 procent av vattnet som används i produktionen, samtidigt som vi kommer att halvera användningen av kemikalier och enbart använda de mest miljövänliga alternativen på marknaden.

Biologisk mångfald
Ursprungligen planerades en enorm industriell utbyggnad för området vid Magnor, vilket hade medfört att över 30 hektar med planterad tallskog hade avverkats. I stället kom The Plus, en byggnad vars främsta målsättning är att ha minsta möjliga påverkan. Byggnaden har förlagts i utkanten av skogen, och det resterande området, som utgör cirka 95 procent av platsen, bevaras på naturens egna villkor. Vestre arbetar med de lokala myndigheterna för att ta fram en plan för att bevara områdets naturliga miljö och gradvis utveckla större mångfald i både flora och fauna. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att alla ska kunna komma och njuta av den fantastiska naturliga skog som nu bevaras. För att ytterligare förbättra den biologiska mångfalden kommer vi att täcka stora delar av fabrikens tak med naturlig växtlighet som i största möjliga mån ska motsvara den som redan växer på platsen. All nödvändig intervention kommer att planeras noggrant för att begränsa dess påverkan vad gäller såväl utbredning som varaktighet, samt för att minimera störningar på områdets djur- och växtliv. Den biologiska mångfalden kommer att stärkas ytterligare genom att låta skogen som omger skogsmarken växa vilt, utan att införa främmande arter eller – som i dag – bedriva skogsförvaltnings- och avverkningsaktiviteter som berövar djur deras boplatser, gömställen och källor till mat. Det kommer även att sättas upp många fågelholkar för att se till att ruvande fåglar har någonstans att lägga sina ägg.

Att dela är att visa omtanke
Till skillnad från många traditionella industribyggnader är The Plus ett projekt som stolt öppnar sig och visar fram arkitekturen och de tillverkningsprocesser som sker där. Guidade rundturer kommer att kunna bokas via Vestres besökscenter. Väl tilltagna fönster åt alla håll ger insyn i varenda del av fabriken dygnet runt. Besökande kan gå upp på de utvändiga ramperna och få översikt över byggnadens inre och den omgivande skogen. Byggnader som certifieras som BREEAM Outstanding har en skyldighet att dela sin kunskap genom Norges Grønn byggallianse och Building Research Establishment (BRE). På så sätt kan värdet i det som skapats sprida sig till nya projekt i andra länder och branscher.

Går i bräschen
Det är detta och mycket annat som gör The Plus till världens mest miljövänliga möbelfabrik. Genom att gå i bräschen och visa att grön tillväxt är möjlig, hoppas vi på Vestre att fler kommer att följa efter. För vi kan inte hindra klimatförändringarna på egen hand.

Mer information om projektet finns här www.theplus.no och i videon nedan.