Framtidens stad och FN:s befolkningsdag

Vår befolkning växer och tillsammans med den ökar takten på urbaniseringen. Till 2050 beräknas 70% av oss bo i städer. År 1989 gjorde FN den 11 juli till en dag för de miljarder människor som lever här. FN:s befolkningsdag är en möjlighet att stanna upp, en dag att ta hänsyn till vår inriktning, vårt ansvar och våra handlingar. Det är en dag att tänka om, omforma och omdefiniera vår framtid. Hur skulle en framtid med inkluderande samhällen i hållbara städer på en sund planet se ut?

Pandemisk hälsokris, världsomfattande recession och social ojämlikhet

För närvarande befinner sig våra städer i centrum för en pandemi, en hälsokris som har hotat allas välbefinnande och livsstil. Vi står inför en världsomfattande recession, samtidigt som vi tvingas fundera över kulturens definition av rättvisa och jämlikhet.

Många städer lider av sjunkande tillit, ökande ensamhet, mer konflikter och en tynande känsla av gemenskap. På Vestre har vi direkta erfarenheter av att design kan vara en lösning. Med design som ett verktyg för förändring kan vi stärka samhällen och forma kulturen genom att förbättra våra omgivningar.

Bekämpa brottslighet med ljusa färger och ätbara växter

Precis som i Brixton, London, där det offentliga utrymmet utanför Southwyck House hade tagits över av alkoholister. Var den fortfarande känd som en asocial miljö av invånare och lokala företag efter att växter och färgglada sittplatser tillkommit?

I stadsdelen märktes en avsevärt minskad brottslighet efter att ha skapat omtänksamma mötesplatser och planterat bäddar med ätbara växter. Att ha attraktiva platser i städerna där människor kan träffas, samtala och bättre förstå varandra, innebär säkrare stadsdelar och bättre samhällen.

Kultur och miljöer formar människor

Olika studier har kommit till samma slutsats om vikten av vår miljö. Tillsammans med den kultur vi lever i har den en större inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande än livsstil, beteenden och genetik.

Studierna betonar vikten av tillgång till grönområden, platser att sitta på, bullernivåer och luftföroreningar. Andra effekter är kopplade till kulturen och till den sociala miljön, såsom ensamhet, brottslighet och sociala orättvisor.

Människor formar kultur och miljöer

Så snart vi har byggt upp något, så snart vi har gjort förändringar i vår miljö, så snart vi ansluter oss, så snart vi interagerar, deltar vi i skapandet av kultur.

När vi bestämmer hur våra städer ska se ut, när vi ger någon mer eller mindre tillgång, när vi skapar en design som inkluderar eller utesluter, när vi tilldelar budgetar gör vi val för den typ av människor som våra städer producerar, de människor vi kommer att bli.

Möjlighetskostnad med exklusiva miljöer och fientlig design

Vestre får ofta förfrågningar om spikar för att hålla hemlösa borta, för att utforma möbler som utesluter hela grupper av människor. Vestre avvisar alltid dem som begär en fientlig design. Nu mer än någonsin anser vi att lika tillgång till sittplatser är en mänsklig rättighet, och det sänder en signal om att du befinner dig i en vänlig stad, en miljö där du är säker och känner dig välkommen och inkluderad.

När kultur och städer utesluter någon, när vi håller någon borta från chansen att bidra, förlorar vi fördelen av deras bidrag. Ett bidrag som kan göra saker och ting bättre. En banbrytande innovation. En persons omsorg, vänlighet och generositet.

Vestre skapar demokratiska möbler för social hållbarhet

På Vestre är vår önskan och vårt mål att skapa omtänksamma mötesplatser. Sociala och inkluderande platser där människor kan träffas – och överskrida både sociala, kulturella och ekonomiska skillnader. När människor möts uppstår tillit och samhällsanda.

När vi utformar lösningar för våra städer utformar vi dem så att de blir bättre för miljön och för livet för de människor som bor i dem. Att göra design tillgänglig för alla är vårt sätt att bidra till socialt hållbara städer och samhällen.


Hur kommer du att bidra till en bättre framtid?

Den 11 juli är ett enastående tillfälle att tänka om hur vårt samhälle organiseras, hur våra städer ska se ut i framtiden och fundera över hur vi vill göra saker och ting på ett annat sätt i framtiden.

Så, hur kan du då bidra? Hur ser du på vår framtid? Vad kan du göra i dag för att hjälpa våra städer att bli ett nav för välbefinnande, jämlikhet och integration?

Fundera på FN:s befolkningsdag och på vilka val och vilka åtgärder du kan vidta för att skapa en bättre framtid för oss och för kommande generationer.